bigtheme

جدیدترین پست های دسته‌بندی نشده

خرس قطبى مادر به همراه دو

🕯nخرس قطبى مادر به همراه دو فرزندش از شدت...

اَلا ڪہnصاحبــ عزاے

🍃💔 nnnاَلا ڪہnصاحبــ عزاےn تمام...

یک روز به خودت می‌آیی که دیگ

یک روز به خودت می‌آیی nکه دیگر زمانی برای...

اے آنکـــــه ٺـــــو را همــــ

اے آنکـــــه ٺـــــو را همـــــچون نَفس...

این نابـــ تـریـن حـس دنـیاسـت

این نابـــ تـریـن حـس دنـیاسـت/nnاینکـه؛...

عکس ما را قابــ ڪن

عکس ما را قابــ ڪنn هرچند با گرد و...

nnگــنج پنهــان شده در ڪــ

💟🍃nnگــنج پنهــان شده در ڪــنج دلـم...

دوستــم دارے ولی از

دوستـ💕ـم دارے ولیn از ترس ِ ریش و اخم...

#حدیث_زندگے رسول خوبۍ‌ها❤️:

#حدیث_زندگےnnرسول خوبۍ‌ها❤️:nnاے گروه...

مجموعه ای از خلقـــت زیبایی

مجموعه ای از خلقـــت زیباییnمحضیnباید که...