گاهے چه دلگرفتہ مے شوے ازخدا

گاهے چه دلگرفتہ مے شوے ازخدا
گاهے از حڪمتش ناراضے
گاهے شاڪر وخوشحال
گاهے مشڪوڪ
گاهے مجذوب
گاهے نزدیڪ و گاهے دور
خدا همان خداست
ڪاش ما اینقدر
گاهے بہ گاهے نمے شدیم

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها