التماس به خدا جرأت است

التماس به خدا جرأت است
اگر برآورده شود ، رحمت است ،
اگر برآورده نشود ، حکمت است
التماس به انسان خفت است
اگر برآورده شود ، منت است ،
اگر برآورده نشود ، ذلت است

پس فقط خدا

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها