پیامبر مهربانی صخداوند

پیامبر مهربانی ص

خداوند به صورت و اموال شما نگاه
نمی کند بلکه به قلب ها و اعمال شما
می نگرد

الوافی۲۶ ۱۹۷

أللَّھُـمَ ؏َـجِّـلْ لِوَلیِڪْ ألْـفَـرَج

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها