سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

یادت باشد شهـید اسم نیستــ ر

یادت باشد شهـید اسم نیستــ
رســــــــم استـــ

شهـید عکس نیسـت که اگر از دیوار اتاقـت برداشـتی فرامـوش بشـود

شهـید مسـیر استــ زندگیستــ
راه استــ مـــرام استــ
شهـید امتحانِ پس داده استــ
شهـید راهیسـت بسوے خــدا
مهـربانی هایشـان را به یـاد بیـاور

چه آن هنگـام که دستـت را پس زدنـد و به رویـت اخم کردنـد

چه آن زمـان که دستـانت را گرفتـند و لبخند زدند

به یـاد بیـاور آن زمـان را که بـد کردے و خنـدیدند و تو هنـوز هم نفهمیـده ای
این روزها عجیب شـده ای
شاید احتیـاج است تلنگـرے به خـودت بزنی شاید احتیـاج است تذکـرے به خـودت بدهـی
شایـد بایـد بیشـتر بار نگاهشـان را
حس کنــی

شهادت زیباست

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها