فلبوتومی

آیت الله #فروغی ؛اگر دو س

آیت الله #فروغی ؛

💐اگر دو سال به آنچہ که میگوییم عمل کنیم ، درهاے حقیقت به رویمان باز خواهد شد

@lahootiyan1

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها