روزی چارلی چاپلین جوکی را برای

روزی چارلی چاپلین جوکی را برای تماشگران تعریف کرد
همه خندیدند ،سپس برای بار دوم ان جوک را تعریف کرد ،این بار فقط تعدادی خندیدند

وقتی برای بار سوم آن جوک را تعریف کرد ،هیچکس نخندید

سپس چارلی چاپلین جملات زیبایی گفت؛اگر یک جوک نمی تواند چند بار تو را بخنداند ،چرا یک غم باید چند بار تو را بگریاند

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها