زندگی کردن بامردم این دنیاچون

زندگی کردن بامردم این دنیاچون دویدن در گله اسب است
تامیتازی باتو میتازند
زمین که خوردی،آنهاکه جلوتر بودند,هرگز بازنمیگردند
وآنها که عقب بودند،به داغ روزهایی که میتاختی لگدمالت خواهندکرد

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها