سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

هیچ کس آزادی را در یک سینی به

هیچ کس آزادی را در یک سینی
به شما تعارف نمی کند
اگر کسی به شما آزادی اعطا کرد مطمئن
باشید آن چه به شما اعطا شده آزادی نیست

بلکه صدقه ای است که به ناچار
بهای آن را خواهید پرداخت

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها