فلبوتومی

جهان سوم کجاست جهان سوم جاییس

جهان سوم کجاست
جهان سوم جاییست که
درآمدیک دعانویس ازیک برنامه نویس
بیشتراست
جهان سوم جایی است که
بسیاری ازمردمانش بایک استخاره
هدف تعیین میکنند
وبایک عطسه ازهدف خوددست میکشند

فروغ فرخزاد

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها