فلبوتومی

یا اباعبداللـہ الحسینـ

یا اباعبداللـہ الحسینـ

چگونه جاטּ ندهد
عاشقے ڪہ دلتنگ اسٺ؟

ڪسے ڪہ با غم دورے
مدام در جنگ است

لبیـڪ یـا حسـیـن ع

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها