افطار بیست و هشتمخدایا

افطار بیست و هشتم

خدایا
دستور روزه دادی
به عشقت گرفتم
روزی دادی
شکرکردم
دم افطار لحظه ی اجابت دعاست
حاجات دوستانم را برآورده ساز
دستشان به شادی بگیر
درپناهت نگهشان دار

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها