امام صادق ع شش صفت در مومن

امام صادق ع
شش صفت در مومن نیست

سخت گیری
بی خیری
حسادت
لجاجت
دروغگویی
تجاوز به حقوق دیگران

خصال باب ششم حدیث ۱۵

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها