حــدیـث کســاء

حــدیـث کســاء
سوره درمانی آیه درمانی ذکر درمانی دعا درمانی
کسی که ازدرد کمر بنالد۱۰۰بار صلوات بفرستد وحدیث کساء را به مدت۴۰شب بخواند

کسی که ازسردرد بنالد۷بارحمد وحدیث کساء رابخواند

کسی که ازتنگی نفس بنالد سوره انشراح را۳باروحدیث کساء رابخواند

کسی که ازخوابهای آشفته بنالد قبل از خواب۳بارسوره ناس وفلق وحدیث کساء رابخواند
کسی که ازحسدبنالد هرشب بعداز مغرب خانه را اسپند دودکندوبرآن حدیث کساء به مدت۴۰شب بخواند

کسی که ازمشکلات زناشویی بنالد سوره صافات و یس و واقعه را بخواند

برای بخت گشایی وازدواج بعداز نمازصبح دعای ربی لاتذرنی فردا وانت خیر الوارثین را ۷۰باربخوانددست برسینه بگذاردوبخواند
یافتاح یاعلیم را۷۰بار

برای بچه دارشدن درهرشب۲رکعت نمازهدیه به حضرت فاطمه(س)،وبگوید۷۰باریافاطمه اغیثینی و۷۰باراستغفارکند

جوانان قبل ازرفتن به محل کار،دانشگاه وبرای هرکاری اگرسراغ شخص دیگری بروددورکعت نمازبخواند وتسبیحات حضرت زهرا ودرگوش سمت راست حدیث کساء رابخواند

کسی که ازضعف بینایی بنالد سوره یس حدیث کساء رابخواند

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها