سیدنا الخامنه ایفتنه ه

سیدنا الخامنه ای

فتنه ها پیداست،
اما سازگاری می کنی

در دلت غوغاست،
اما رازداری می کنی

جنگِ حزبِ قاسطین
و مارقین و ناکثین

بزمِ آمریکاست؛
تنها پایداری میکنی

ماترکناک‌یابن‌الحسین
جانم به فدای خودت و آرمانت آقا جان

۳۱۳

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها