سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

★مالک خوش آمدی

★مالک خوش آمدی
که علی بی قرار توست
★ مالک خوش آمدی
که جهـ ـان وامدار توست
★سردار روزهای سختِ
پر از التهاب ها
★دنیا بدون شک
چو قمر برمدار توست
★ای مانده از تبار
سلیمان و نوح ها
★دلهای عاشقان
همگی در حصار توست
★الماس و نقره و
یاقوت و لعل ها
★مبهوت و ماتِ
خلوص عیار توست
★ سردار سر بلند حیله ی
آن عمر عاص ها
★این سیل بی کرانه
ببین سربدار توست
★ای از تو نام و
پرچم آزادگان بلند
★اکنون به فصل زمستان
بهار توست

شهید قاسم سلیمانی

شبتون شهدایی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها