سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

️‍ فوق العاده س این متن

️‍ فوق العاده س این متن

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
️آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران
می کنی،
️آنگاه که شمع امید کسی را خاموش
می کنی،
️آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا
️صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا
️را نادیده می گیری

می خواهم بدانم،
️دستانت رابسوی کدام آسمان دراز
می کنی تا برای
️خوشبختی خودت دعا کنی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها