حس خوبے کنارتان دارم دلم آر

حس خوبے کنارتان دارم
دلم آرام مےشود اینجا
مےکند قلب را پر از امّید
راه رفتن درین حرم حتے

استوری

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها