سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

شیخ رجبعلے خیاط رحمت الل

شیخ رجبعلے خیاط رحمت الله علیه

تمام نور معنوے و فیوضاتے کہ انسان از عبادات و زیارات کسی کسب مے کند ، با نیشے کہ بوسیلہ زبان بہ دیگران مے زند ، نابود می شود

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها