سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

چہ‌بگویم ڪه بیابان بہ بیابان چ

چہ‌بگویم ڪه بیابان بہ بیابان چہ ڪشید
من بہ وصف سفرش هیچ بہ‌ذهنم نرسید

ڪه اویس‌قرنے هم بہ محمد نرسید
عاقبٺ حضرٺ معصومہ بہ مشهد نرسید

️رحلت غریبانه فاطمه معصومه تسلیت

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها