سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

از دل خـاکـ فـکـہ شـهـیدے یـافتنـد…

از دل خـاکـ فـکـہ شـهـیدے یـافتنـد…

در جـیب پـیراهـنش بـرگہ اے بـود…

بسمه تعالی. جنگ بالا گرفته است. مجالی برای هیچ وصیتی نیست. تا هنوز چند قطره خونی در بدن دارم، حدیثی از امام پنجم مینویسم: «بتو خیانت میکنند، تو مکن. تو را تکذیب میکنند، آرام باش. تو را میستایند، فریب مخور. تو را نکوهش میکنند، شکوه مکن. مردم شهر از تو بد میگویند، اندوهگین مشو. همه مردم تو را نیک میخوانند، مسرور مباش آنگاه از ما خواهی بود» … دیگر نایی در بدن ندارم؛ خداحافظ دنیا “ یازهرا

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها