سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

بسیجیِ شهید همین دو واژه سال

بسیجیِ شهید
همین دو واژه سال هاست
که به داد
انقلاب رسیده است؛
در اوج فتنه ها و سختی ها
و‌ بسیجی عشقی در
سینه دارد
که هیچ‌ قدرتی را توان مقابله
با آن نیست
عشقِ به شهادت

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها