جانم فدای رهبرای باعث

جانم فدای رهبر

ای باعث آسایش ایرانی ها
آرامش قبل و بعدِ طوفانی ها

ما گوش به فرمان شماییم ، فقط
فرمانده ی قاسمِ سلیمانی ها

جانم فدای رهبرم
انتقام سخت

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها