سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

خاطرات محسن رضایی

خاطرات

محسن رضایی فرمانده وقت سپاه می گوید ما در حقیقت چهار لشگر داشتیم که اینها وقتی هرجا وارد می شدند،هیچ خطی در مقابلشان قدرت مقاومت نداشت،حاج همت و لشگر ۲۷ محمد رسول اله (ص)، حسین خرازی و لشگر ۱۴ امام حسین(ع) ،مهدی باکری و لشگر ۳۱ عاشورا ،احمد کاظمی و لشگر ۸ نجف که در هر کجا وارد می شدند بدون استثنا با موفقیت همراه بود دو نفر از فرماندهان عراقی که اسیر شده بودند می گفتند وقتی اسم احمد کاظمی ،حسین خرازی و مهدی باکری می آمد ما بر انداممان لرزه می افتاد و دعا می کردیم ما روبروی این لشگرها نباشیم چون مطمئن بودیم اینها می آمدند و می زدند و هیچ کس جلو دارشان نبود احمد مرد پر قدرتی بود، با اراده بود،فرد طراحی بود،تاکتیک را خوب می فهمید

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها