فرازی از مناجات شهید علی‌اکب

فرازی از مناجات
شهید علی‌اکبر عربی

خدایا پرواز را به ما بیاموز تا مرغ دست‌آموز نشویم و از نور خویش آتش در ما بیافروز تا درسرمای بی خبری نمانیم، خون شهیدان را در تن ما جاری گردان تا به ماندن خو نکنیم و دست آن شهیدان را بر پیکرمان آویز، تا مشت خونینشان را برافراشته داریم، خدایا چشمی عطا کن تا برای تو بگرید و دستی عطا کن تا دامانی جز تو نگیرد، پایی عطا کن که جز راه تو نرود و جانی عطا کن برای تو برود

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها