فلبوتومی

فقط خــدا می‌بیند

فقط خــدا می‌بیند

وقتی یکی از دوستانش او را در حال حمالی در بازار می بیند به او می گوید آقا ابراهیم مردم می بینند شما قهرمان هستید برای شما زشت است این کار مناسب حمال هاست
ابرهیم می گوید کاری کن که اگر خدا تو را دید خوشش بیاید نه مردم
شهید ابراهیم هادی

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها