مبهـوتم از دوام سپرهای عشــق ت

مبهـوتم از دوام سپرهای عشــق تان
کہ اینگونہ درکشاکش سنگ ایستاده اید

آهستـہ تر کہ ما بہ شما اقتـدا کنیم
ای تڪ سوارها کہ بہ ظاهر پیاده اید

مردان بی ادعا

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها