چه خورشیــد غزلخــوان قشـنگی

چه خورشیــد غزلخــوان قشـنگی

چه چشـم انــداز رقصــان قشنگی

شکفته پشت شیشه غنچه ی برف

عجـب صبــح زمســـتان قشــنگی

شهراد میدری

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها