سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

به دنبال حکومت عدل

به دنبال حکومت عدل، نه صرفاً آدم خوب بودن…

اینهایی که به اسم خلفا سلطنت می‌کردند. حضرت موسی بن جعفر را پانزده سال یا ده سال در حبس نگه می‌دارد آیا برای اینکه نماز می‌خواند؟

هارون و مامون خودشان نماز می‌خواندند. امام جماعت هم بودند، امام جمعه هم بودند، برای اینکه نماز می‌خواند … گرفتند ایشان را؟

برای اینکه یک سید، اولاد پیغمبری است یا امامی است؟

برای اینهاست؟ نه، برای این است که حضرت موسی بن جعفر مخالف با رژیم بوده است، با آن رژیم طاغوتی مخالف بوده. مخالفتش با رژیم، اسباب گرفتاری‌اش بوده، نه اینکه یک آدمی بوده است چون نماز می‌خوانده، گرفتند او را؛ چون آدم خوبی [بوده‌]، چون که پسر پیغمبر بوده. آنها پیغمبر را فریاد می‌کردند در اذانشان و پیغمبر را ثنا می‌کردند، لکن وقتی مخالف رژیم می‌بینند این آدم هست، باید بگیرند حبسش بکنند.

امام_خمینی | ۳۰ مهر ۱۳۵۷

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها