سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

جهنمیکه به انتخاب خودتان باشد یک بهشت است.

حتی انتخاب کردن جهنم زیباست
در زمانیکه به زور میخواهند شما
را وارد بهشت کنند

زیرا بهشتیکه به زور واردش
شوی ازجهنم بدتراست

جهنمیکه به انتخاب خودتان
باشد یک بهشت است.

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها