سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

حالا اگر چند تار مو پیدا شد چه اثر سوئی دارد؟

بہ قول استاد قرائتی:
اگر شما نقشہ ای🗞
براے رسیدن بہ گنجی داشتہ باشید؛

فرضا باید ۴ متر بہ طرف راست
۵ متر بہ بالا بروید
و بعد زمین را بڪند.
اگر بہ جاے ۴ متر ۶ متر بروید
ہ گنج مورد نظر نخواهید رسید؟

پویش_حجاب_فاطمے

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها