سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

دید شما بسیار مهم است زیبا بنگرید…

فرق من و زندانبانم را میدانی؟
زمانیکه پنجره ی
کوچک سلولم را باز میکند،
او تاریکی و غم را می بیند
و من روشنایی و امید را.
دید شما بسیار مهم است
زیبا بنگرید…

نلسون_ماندلا

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها