ساده زیستی اماممرحوم آیت

ساده زیستی امام

مرحوم آیت الله رسولی محلاتی
لباسھای امام از یکی دو دست تجاوز نمی کرد با اینکه پارچه ھا و لباسھای دوخته و ندوخته زیادی برای ایشان ھدیه می آوردند ولی
ھرچه برای ایشان سوغات یا ھدیه می آوردند ھمه را به دیگران می دادند در خوراک نیز خیلی اھل قناعت بودند و اقتصادی زندگی
می کردند؛ در حالی که ھمه گونه امکانات برای ایشان فراھم بود

خاطرات امام

برداشت هایی از سیره امام خمینی(ره) |جلد دوم،صفحه۸۷

به مناسبت درگذشت آیت الله رسولی محلاتی عضو بیت امام(ره)

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها