فلبوتومی

فداے غربتٺ حسـن جانبعدِ

فداے غربتٺ حسـن جان

بعدِ ڪوچہ فقط ڪارِاین پسر زاریسٺ
هنوزنالہ مـادر بہ گوشِ او جاریسٺ

علیسٺ ڪشتہ دیوارو درولے پسرش
حسـن قتیل ڪبودے ضربہ ڪاریسٺ

شاهد ماجراے ڪوچہ

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها