چه فرقی میکند سیاه باشی یا سف

چه فرقی میکند
سیاه باشی یا سفید
چه بسیار سیاهانی
کەقلبهایی پاک و سپید دارند
وچه بسیار سفیدانی
که قلبهایی زنگار گرفته
وسیاه دارند
انسانیت که داشته باشی
همه هستی ازآن توست

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها