فلبوتومی

ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ 

ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ
ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻥ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐن
ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ
ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮐﻦﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ
ﺟﺬﺏ ﮐﻦ
ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻦ

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها