سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

انسانیت سن وسال نمیشناسد

انسانیت
سن وسال نمیشناسد
انسانیت وقت
و بی وقت نمیشناسد
انسانیت داراو
ندارنمیشناسد
انسانیت دڪتری و
بی سواد نمیشناسد
انسانیت
شعور میشناسد،
درڪ میشناسد،فرهنگ میشناسد

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها