سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

تا ‌زمانی‌ ڪه همنشین گنــاه

تا ‌زمانی‌ ڪه
همنشین گنــاه باشیم
همنشینِ امـام‌ِزمـان نخواهیم‌ بود

تا زمانی ‌ڪه
گرفتارِ نَفــس باشیم
هم‌نَفَـسِ امـام‌ِ زمـان نخواهیم‌ بود

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها