شهید حسن تهرانی مقدمڪارے

شهید حسن تهرانی مقدم

ڪارے ڪه انجام میدهید،حتی نایستید ڪه ڪسی بگوید خستہ نباشید
از همان در پشتی بیرون بروید
چون اگر تشڪر کنند،تو دیگر اجرت را گرفته اے و چیزے برای آن دنیایت باقی نمی ماند

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها