هر چقدر به بالای قله ے ظهور ن

هر چقدر به بالای قله ے ظهور
نزدیڪ میشیم
هوا کم میشه
دیگه به شُشِ هر ڪسے نمےسازه
بے هوا مےخرن‌ بے هوا مےبَرَن، بے هوا میاد خیلے حواستونُ جمع ڪنید؛
میزان هواے نَفسه

حاج حسین یڪتا
شهید حسین نوبخت(سمت چپ)

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها