سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

شاید حرمت خوݧ شهیداݧاز “ثاراللہ” بودݧ حسیݧ است

شاید حرمت خوݧ شهیداݧ
از “ثاراللہ” بودݧ حسیݧ است

و چہ معاملہ زیبائے
ڪــہ تو پاســدار دیــݧ خــدا،
و خدا پاســدار حرمت خوݧ تو باشد

شهید مدافع وطن
شهید مهدی بیات

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها