فلبوتومی

ذکر درمانے توانگر شدن و

ذکر درمانے
توانگر شدن
ویژه
هر کس در روز دوشنبه
دو رکعت نمازحاجت بگذارد
و پس از نماز در سجده هفتاد
مرتبه《 الـوهاب》بگوید
تـوانگـر شـود

صحیفه مهدیه ۱۴۰

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها