سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

࿇࿇༅࿇࿇࿇࿇༅࿇࿇ عکس نوشته (

࿇࿇༅࿇࿇࿇࿇༅࿇࿇

عکس نوشته (۱۳)
ا࿇࿇༅࿇࿇࿇࿇༅࿇࿇ا

ما ظهـــور ندیـــده‌ها
ما فقط توصیف شنیــده‌ها
چه می‌دانیــم از آن عصـــر زیبا؟
چه می‌دانیــم از آن دوران دیــدنی؟
چه می‌دانیــم از آن روزگار چشیــدنی؟

خانــه خانــه تــا ظهــور را ورق
می زنیم ‌‌

◄جهت همراهی صفحــه فوق باز شود

ا࿇࿇༅࿇࿇࿇࿇༅࿇࿇ا

↫ادامــه دارد

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها